Preise

 

Staatstheater

19 | 9 Euro

 

Konservatorium

15 | 8 Euro

 

Mensa

KurzFilmNacht 8 | 4 Euro
Frisch gepresst 9 | 5 Euro
Freitag 15 | 8 Euro
Special 4 | 2 Euro
Poetry Slam 8 | 4 Euro
Brunch 16 | 9 Euro

 

EXTRA

14 | 8 Euro